سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی علوم اجتماعی
منوی اصلی

سرگروههای مناطق سال96-95

مشخصات سرگروه های مناطق استان مرکزی درسال تحصیلی 96-1395

ردیف

منطقه/ناحیه

نام ونام خانوادگی

مدرک تحصیلی

شماره همراه

روزهای حضور درگروه ها

1

یک اراک

زهرادانش پژوه کارشناس ارشدعلوم اجتماعی

09183622366

دوشنبه ها

2

دو اراک

افسانه عسگری

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

09188640508

دو شنبه ها

3

ساوه

فریبا بیضا

لیسانس علوم اجتماعی

09127556405

دوشنبه ها

4

خمین

عفت رضایی

لیسانس علوم اجتماعی

09183667137

دوشنبه ها

 

یاد آوری می شود مناطق دیگر سرگروه مستقل ندارند بلکه «هماهنگ کننده ی گروه ها» به امور گروه ها می پردازد.